ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള പുതുക്കിയ സമയക്രമം

Download ID Card 2014

(ID card not required for District Science Fair )

Tuesday, 28 October 2014

DISTRICT SCIENCE FAIR 2014 CLASS ROOM LAY OUT 

( updated on 29-10-2014, 6 PM )

( Seethi Sahib HSS Taliparamba )

https://drive.google.com/file/d/0B-mzQzZcD8TOSVF0dVNCcHNtT3M/view?usp=sharing
( click on the image to enlarge )

Saturday, 25 October 2014


ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള സമയക്രമം

SCIENCE FAIR

30-10-2014 ( Thursday )

 

 Venue : Seethi Sahib Higher Secondary School , Taliparamba


L P SECTION Collections / Models 10 AM
Charts 10 AM
Simple Experiments 10 AM


UP SECTION Working Model 10 AM
Still Model
Research Type Project
Improvised Experiments


UP SECTION QUIZ 10 AM
HS SECTION QUIZ 10 AM
HS SECTION TALENT SEARCH EXAM  2 PM
HSS SECTION QUIZ  2 PM


HS SECTION Science Drama
10 AM

31-10-2014 ( Friday )HS SECTION Working Model 10 AM
Still Model
Research Type Project
Improvised Experiments
Science Magazine


HSS SECTION Working Model 10 AM
Still Model
Research Type Project
Improvised Experiments
L P / UP SECTION Teaching Aid 10 AM
Teachers Project 10 AM
HS SECTION Teaching Aid 10 AM
Teachers Project 10 AM
HSS SECTION Teaching Aid 10 AM
Teachers Project 10 AM


  MATHS  FAIR

 Venue : Seethi Sahib Higher Secondary School , Taliparamba


30-10-2014 ( Thursday )


LP ALL ITEMS 10 AM
UP ALL ITEMS 10 AM
HS ALL ITEMS 10 AM

31-10-2014 ( Friday )


HSS ALL ITEMS 10 AM

  WORK EXPERIENCE  FAIR

 Venue : SIR SYED HIGHER SECONDARY SCHOOL,THALIPARAMBA


30-10-2014 ( Thursday )


HS
ALL ITEMS
10 AM
HSS
ALL ITEMS
10 AM

31-10-2014 ( Friday )


LP
ALL ITEMS
10 AM
UP
ALL ITEMS
10 AM

 IT  FAIR


30-10-2014 ( Thursday )


HS
WEB DESIGNING
Seethi Sahib HSS , Taliparamba
10 AM
HSS
WEB DESIGNING
Seethi Sahib HSS , Taliparamba
11.30 AM
UP
DIGITAL PAINTING
Moothedath HSS , Taliparamba 10 AM
HS
DIGITAL PAINTING Moothedath HSS , Taliparamba 11.30 AM
HSS
DIGITAL PAINTING Moothedath HSS , Taliparamba 1.30 PM
HS
IT PROJECT
Moothedath HSS , Taliparamba 10 AM

31-10-2014 ( Friday )


HS
MULTIMEDIA PRESENTATION
Seethi Sahib HSS , Taliparamba
10 AM
HSS
MULTIMEDIA PRESENTATION
Seethi Sahib HSS , Taliparamba
11.30 AM
UP
MALAYALAM TYPING
Moothedath HSS , Taliparamba 10 AM
HS
MALAYALAM TYPING Moothedath HSS , Taliparamba 10.30 AM
HSS
MALAYALAM TYPING Moothedath HSS , Taliparamba 11AM
UP
IT QUIZ
Moothedath HSS , Taliparamba 10 AM
HS
IT QUIZ
Moothedath HSS , Taliparamba
11 AM
HSS
IT QUIZ
Moothedath HSS , Taliparamba
12 PM

  SOCIAL SCIENCE FAIR

 Venue : MOOTHEDATH HIGHER SECONDARY SCHOOL,THALIPARAMBA

30-10-2014 ( Thursday )


LP CHART / MODEL /COLLECTION
10 AM
UP ELOCUTION 10 AM
HS ELOCUTION 10 AM
HSS
ELOCUTION
10 AM
HS
ATLAS MAKING
10 AM
HS
LOCAL HISTORY
10 AM
HSS
ATLAS MAKING 10 AM
HSS
LOCAL HISTORY 10 AM
UP
TEACHING AID
10 AM
HS
TEACHING AID
10 AM
HSS
TEACHING AID
10 AM

31-10-2014 ( Friday )


UP
STILL MODEL
10 AM
UP
WORKING MODEL
10 AM
HS
STILL MODEL

10 AM
HS
WORKING MODEL 10 AM
HSS
STILL MODEL

10 AM
HSS
WORKING MODEL 10 AM
HS
LOCAL HISORY INTERVIEW
11 AM
HSS
LOCAL HISORY INTERVIEW 11 AM

  SCIENCE DRAMA CLUSTERS

Venue :  SEETHI SAHIB HIGHER SECONDARY SCHOOL , TALIPARAMBA

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3
Time : 10.30 AM to 1.00 PM Time : 1.30 PM to 3.00 PM Time : 3.00 PM to 5.00 PM
THALASSERY NORTH KANNUR NORTH IRIKKUR
THALASSERY SOUTH KANNUR SOUTH PAYYANUR
PANOOR IRITTY TALIPARAMBA NORTH
CHOKLI MATTANNUR TALIPARAMBA SOUTH
KOOTHUPARAMBA MADAYI PAPPINISSERYNB :  ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും പങ്കെടുക്കേണ്ട ടീമുകളുടെ ടീം മാനേജർമാർ അനുവദിച്ച സമയത്തിന്  1 മണിക്കൂർ മുമ്പ്   വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ് .